Post of Youth Worker  05/09/2019
Post of Youth Worker

Jobsplus Permit 358/2018

AZ Reference – AZ002/2019
 
The Position
Aġenzija Żgħażagħ is seeking to recruit full-time Youth Workers. Individuals applying for this post should be in possession, as a minimum, of a University Degree (MQF Level 6) in Youth & Community Studies. However, candidates who presently possess a Diploma in Youth and Community Studies and are completing their final years of studies in the B.A. (Hons) in Youth and Community Studies, shall be considered for this position and may be offered a junior position in the interim until the full qualification is confirmed.
 
Furthermore, the candidates must be able to communicate in both Maltese and English to the benefit of the service users.

The Role
 The role of the Youth Worker will be to:
 1. Plan and organise appropriate youth and community programmes at national and local level which promote young people's interests.
 2. Manage all the administration procedures involved in youth projects.
 3. Manage and administer budgets and resources to implement the youth projects.
 4. Maintain records of work.
 5. Produce evaluation reports and business plans.
 6. Undertake ‘outreach' youth work if necessary.
 7. Prepare and distribute publicity materials and displays to promote the empowerment projects.
 8. Liaise and work with youth organizations and other stake holders in the field.
 
 
The Salary
 
The salary attached to this position of Youth Worker with a minimum of a University Degree (MQF Level 6) in Youth & Community Studies is of Grade 5 Step 1, €22,153.00 per annum rising by annual increase of €725.00 in a 7 step system as per PACBU Structure Reference 04/2015. An additional increment of €487.00 yearly will be attached to this salary once the professional youth workers’ warrant is achieved. 
 
The salary for a junior position of Youth Worker with a Diploma in Youth and Community Studies until completion and confirmation of B.A. (Hons) in Youth and Community Studies is of Grade 6 Step 1, €19,944.00 per annum rising by annual increment and increase of €1,068.00 increase in a 7 step system as per PACBU Structure Reference 04/2015.

The applicant
 The applicant’s qualifications and experience claimed must be supported by certificates and/or testimonials. Applicants in possession of a foreign qualification/s are to produce with their application, a recognition statement on comparability of qualifications issued by the Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC).
 
Applicants are to submit, a letter outlining the reasons for applying for the post, two copies of their curriculum vitae, one set of copies of their certificates/qualifications and a recent police conduct addressed to:
 
Chief Executive Officer
Aġenzija Żgħażagħ
Triq il-Kbira San Ġuzepp
Santa Venera SVR 1013.
 
Reference to the title of the call and Jobsplus Permit number should be put on the envelope.
 
Deadline
Applications will be accepted by noon of 19th September 2019. Late applications will not be considered.
Eligible candidates will be asked to sit for an interview.
 
 
Ħaddiema maż-Żgħażagħ
 
Jobsplus Permess Nru: 358/2018
AŻ Referenza – AZ002/2019
 
Il-Pożizzjoni
 Aġenzija Żgħażagħ tilqa’ applikazzjonijiet għall-Ħaddiema maż-Żgħażagħ fuq bażi full-time. L-applikanti għandu jkollhom B.A. (MQF Livell 6) mill-Universita’ fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunita’ jew l-ekwivalenti tagħha. Mandanakollu, applikanti li għandhom diploma fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunita’ u preżentament qedgħin fl-aħħar snin tal-Baċċellerat bl-Unuri ta’ l-Istudji taż-Żgħażagħ jew il-Komunita’, ikunu ukoll ikkunsidrati bħal juniors f’din il-pozizzjoni sakemm il-Baċċellerrat bl-Unuri ikun komplut u konfermat.
 
Dan appart l-fatt, li għat-tisħieħ tas-servizz, l-applikanti jridu jkunu jafu jikkomunikaw tajjeb kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliz.
 
Ir-Rwol
 Ir-rwol tal-Ħaddiem maż-Żgħażagħ se jkun li:
 
 1. Jippjana u jorganizza programmi xierqa għaż-żgħażagħ u l-komunita’ fil-livell lokali u nazzjonali u li jippromwovi l-interessi taż-żgħażagħ.
 2. Jamministra l-proċeduri amministrattivi nvoluti fi proġetti taż-żgħażagħ.
 3. Jamministra l-baġits u r-riżorsi biex jimplimenta l-proġetti taż-żgħażagħ.
 4. Iżomm reġistri tax-xogħol.
 5. Jippreżenta rapporti ta’ evalwazzjoni u pjanijiet tan-negozju.
 6. Jagħmel l-outreach meta jkun meħtieġ.
 7. Jipprepara u jqassam materjal ta’ pubbliċita’ u jippromwovi l-proġetti ta’ l-empowerment
 8. Jaħdem ma’ l-għaqdiet taż-żgħażagħ u entitajiet ewlenin fis-settur.
 
Is-Salarju
Is-salarju għal din il-pożizzjoni ta’ Ħaddiem maż-Żgħażagħ b’degree fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunita’ fi ħdan l-Aġenzija Żgħażagħ huwa ta’ Grad 5, €22,153.00 b’żieda annwali ta’ €725.00 fi grad li għandu 7 skali skont PACBU Structure Referenza 04/2015. Il-ħaddiema maż-Żgħażagħ ikun intitolat għal inkrement addizzjonali ta’ €487.00 kull sena minn meta jikseb il-professional youth workers’ warrant. 
 
Is-salarju għall-junior positon b’diploma fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunita’ sakemm tkun kompluta u kkonfermata l-Baċċellarat bl-Unuri f’dan is-suġġett, huwa ta’ Grad 6, €19,944.00 kull sena li jitla’ b’żieda annwali u inkrement ta’ €1,068.00 ta’ skont PACBU Structure Referenza 04/2015.
 
L-applikant
Kwalifiki u esperjenza għandhom jiġu pprovati b’ċertifikati u/jew dokumenti. Applikanti li għandhom kwalifiki minn universitajiet barranin għandhom jippreżentaw flimkien ma’ l-applikazzjoni tagħhom, dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent dwar il-komparabbilta’ ta’ kwalifiċi maħruġa miċ-Ċentru Malti għar-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (MQRIC).
 
L-applikanti għandhom jissottomettu, ittra li tiddeskrivi r-raġunijiet għalfejn qed japplikaw għal din il-pożizzjoni, żewġ kopji tal-Curriculum Vitae, kopja taċ-ċertifikati/kwalifiki tagħhom u kondotta reċenti tal-pulizija indirizzati lil:
 
Kap Uffiċjal Eżekuttiv,
Aġenzija Żgħażagħ,
Triq il-Kbira San Ġużepp,
Santa Venera SVR 1013
 
Għandha ssir referenza għat-titlu tas-sejħa u n-numru tal-permess tal-Jobsplus fuq l-envelopp.
 
Skadenza
Applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar tal-19 ta’ Settembru 2019.
 
Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.
 
Il-kandidati eleġibbli jintalbu joqogħdu għall-intervista.